ภาพ กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภันฑ์ทางการเงินอิสลาม  ณ.สหกรณือิสลามอิบนูอัฟฟานปัตตานี

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภันฑ์ทางการเงินอิสลาม ณ.สหกรณือิสลามอิบนูอัฟฟานปัตตานี

2.jpg

สัมนา ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามยุคใหม่ ณ.ภัตาคารซามี่คิดเช่น จ.สงขลา

3.jpg

รอมฏอนสัมพันธ์

4.jpg

บริจาคของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19

5.jpg

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

6.jpg

ฟุตบอลการกุศล เพื่อเด็กกำพร้า

บริการ เงินฝาก

ทุนเรือนหุ้น

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน)

เงินฝากวาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์)

เงินฝากเพื่อฮัจย์และอุมเราะห์

เงินฝากเพื่อยุวชน

สวัสดิการสมาชิก

  • สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิตคนละ 5,000 บาท
  • สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ครั้งละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี โดยสมาชิกเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น
  • สหกรณ์จะให้สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้มีทายาทใหม่ครั้งละ 500 บาท
  • สหกรณ์จะให้สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปปีละ 500 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือเป็นกรณีตามความเหมาะสม
  • สวัสดิการน้ำดื่มงานวาลีมะฮ์แก่สมาชิก ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 120 ขวด
  • สำหรับลูกของสมาชิกที่เข้าสุนัต สหกรณ์จะให้สวัสดิการแก่ลูกของสมาชิกที่เข้าสุนัต ครั้งละ 500 บาท

Copyright©. BARAKAH ISLAMIC SEVICE CO-OPERTIVE LTD All right reserved.