วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางการเงินที่ดำเนินการตามหลักการอิสลาม และบริหารจัดการตามมาตรฐานเกณฑ์กำกับของภาครัฐ มุ่งสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกค่านิยม

องค์กรทางการเงินอิสลามที่ปราศจากดอกเบี้ย

สู่หลักประกันที่มั่นคงของสังคม

สโลแกน

ยืนหยัดบนหลักการ บริการเป็นเลิศ พัฒนาสังคมให้ก้าวไกล

พันธกิจ

เป็นองค์กรทางการเงินตามหลักการอิสลาม


พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ

ส่งเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น

ส่งเสริมการออมของมวลสมาชิกเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้วิชาการอิสลาม ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ ธุรกิจและการประกอบอาชีพ แก่สมาชิก

สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


วัตถุประสงค์

1 เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนสำหรับการลงทุนที่ยุติธรรมและปราศจากดอกเบี้ย เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน

2 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3 เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนในการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดระบบบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชน

4 ส่งเสริมให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนำมาซึ่งความสามัคคี และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม

5 เพื่อนำหลักการอิสลามใช้ในการบริหาร และจัดการการเงิน การค้า-ขายและการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สหกร์บารอกะฮ.อิสลามจำกัดเป็นสถาบันของชุมชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและถาวรสืบไป

ประวัติความป็นมา

เมื่อ พ. ศ. 2548 คณะบุคลรวมกันจัดตั้ง”กองทุนเครือญาติ”ขึ้นในหมู่บ้าน ต.เขาคราม อ.เมือง จ. กระบี่ เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากเงินทุนก้อนแรกของกรรมการ 18 คน


ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2549 จาก กองทุนเครือญาติได้ ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อกองทุนออมทรัพย์บารอกะฮ.ซึ่งเป็นองกรค์ชุมชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งมีการก่อตั้งโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีกติกาและระบบการบริหารจัดการทีเปิดเผยโปร่งใสมีคณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกของสมาชิกมีแผนงานเพื่อการพัฒนาติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับหนังสือรับรองจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549


ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จากกองทุนออมทรัพย์บารอกะฮ.ได้พัฒนาสู่ความมั่นคงและจดทะเบียนเป็น สหกรณ์บารอกะฮ.อิสลาม จำกัด มีสำนักงานใน ต.เขาคราม อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ประเภท สหกรณ์บริการ เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 8100000225567 ตามความในพระราชบัญญัติสหกหรณ์ พ.ศ.2542

Copyright©. BARAKAH ISLAMIC SEVICE CO-OPERTIVE LTD All right reserved.