สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิตคนละ 5,000 บาท

สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ครั้งละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี โดยสมาชิกเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น

สหกรณ์จะให้สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้มีทายาทใหม่ครั้งละ 500 บาท

สหกรณ์จะให้สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปปีละ 500 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ 10 ปีขึ้นไป

สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น สหกรณ์จะให้การช่วยเหลือเป็นกรณีตามความเหมาะสม

สวัสดิการน้ำดื่มงานวาลีมะฮ์แก่สมาชิก ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 120 ขวด

สำหรับลูกของสมาชิกที่เข้าสุนัต สหกรณ์จะให้สวัสดิการแก่ลูกของสมาชิกที่เข้าสุนัต ครั้งละ 500 บาท

หมายเหตุ: สมาชิกที่ต้องการรับสวัสดิการ ต้องนำหลักฐานการรับสวัสดิการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อันได้แก่ สำเนาสมุดเงินฝากหุ้น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้มาขอรับสวัสดิการ และต้องแจ้งความประสงค์ขอรับสวัสดิการภายในระยะเวลาไม่เกินวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

Copyright©. BARAKAH ISLAMIC SEVICE CO-OPERTIVE LTD All right reserved.